Kan vi stole på COVID-testene

Hver dag blir vi i media fortalt i media om nye COVID-smittede. Smittetallene er dramatiske, vi står midt inne i en pandemi.
Men det er veldig få som blir syke, og enda ferre som dør. De påståtte COVID-dødsfallene er omtrent utelukkende eldre personer med underliggende sykdommer.
Hele pandeminarrativet holdes opp av COVID testene. En positiv test tolkes som en smittet person og er grunnlaget for den dramatiske frihetsberøvelsen vi alle utsettes for, og som vi må tilbake til 2. verdenskrig for å finne noe som kan være i nærheten av.

Men er testene til å stole på? Det stilles ingen kritiske spørsmål fra pressen, og de ferreste av oss har noe kjennskap til testen, hverken hvilken test som brukes, hva den egentlig tester. Dette er i seg selv ganske utrolig, en presse som frastår fra å formidle noen som helst form for informasjon om testen som er grunnlaget for de dramatiske tiltakene som innføres.

I stedet har vi i over 10 måneder blitt daglig foret med dødstall og skremsler som er historisk uten sidestykke. Når dødsdfallene nå er omtrent borte her i landet, fortsetter de daglige nyhetssendingene med smittetall.

Men er det medieskapte bildet en korrekt gjengivelse av virkeligheten? I Portugal gikk tyske turister til sak mot staten Portugal etter at de ble tvangsinternert etter en positiv PCR test. I en rettsal hjelper det lite med propagandahistorier fra media, der må fakta på bordet. Saken er blitt prøvet i 2 rettsinstanser som begge konkluderte med at interneringen ble foretatt på sviktende grunnlag. Dokumenter som ble lagt fram viste tydelig at PCR testen er upålitelig og kan ha gis falsk-positive resultater i opptil 97% av tilfellene. [1] [2]

 

Vi skal her se litt nærmere på PCR testen.

Testen tar utgangspunkt en liten prøve fra nese eller munnhule. I laboratoriet
fjernes organisk materiale med kraftige kjemiske tilsetninger under høye
temperaturer inntil det kun er RNA molekyler eller fraksjoner av dette som er
igjen (RNA og DNA er urolig robuste molekyler). Dette er så små elementer at de
som regel ikke kan fastslå hva vi har med å gjøre direkte av prøven. Det er her
PCR teknologien kommer inn. Det PCR-testen egentlig gjør er å ta fraksjoner av
RNA og forsterke dette materialet/signalet ved å duplisere det. Og dette kan
gjøres iterativt mange ganger inntil en har så mye materiale at en kan
identifisere hvilket virus vi har med å gjøre.

Dr. Fauci og alle andre som faglig har uttalt seg sier at hvis du må kjøre over
30-35 iterasjoner for å få noe målbart, så betyr det at du hadde så lite
materiale i utgangspunktet at det i praksis kan være omtrent hva som helst av
RNA rester.

En grei forklaring av testen kan du lese om her:  http://dhss.alaska.gov/dph/Labs/Documents/Real-timePCRandCtValues.pdf

PCR testen ble utviklet av Dr. Kary Banks Mullis, som fikk nobelprisen for
dette arbeidet i 1993. Dessverre døde han i august 2019, men i et tidligere
intervju (før COVID), da PCR ble brukt feilaktig til å påvise HIV sa han
følgende om PCR testen og dens bruksområde:

“If they can find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well you can find almost
anything in anybody. You don’t need to test for HIV or any other of the 10000
retroviruses that are unnamed in the subject. We all have them in our body. To
test for all that does not have a meaning. It allows you to take a very
minuscule amount anything (RNA) and amplify it and then tell you that it’s important,
that is a misinterpretation of the test. PCR test is just to make a whole lot
of something out of something.
It dosent tell you that you’r sick.”
 [3]

Dr. Fauci som er nærmest blitt brukt som orakelet i COVID sammenheng har
også ved flere anledninger uttalt at en Ct > 35 ikke gir noe mening. Ct =
cycle treshold (antall iterasjoner)

Her er uttalelser i intervju gjengitt: [4]

«What is now sort
of evolving into a bit of a standard, if you get a cycle threshold of 35 or
more … the chances of it being replication-confident are
minuscule.» 

«It’s very
frustrating for the patients as well as for the physicians when somebody comes
in, and they repeat their PCR, and it’s like a 37 cycle threshold, but you
almost never can culture virus from a 37 threshold cycle.» 

«So, I think if
somebody does come in with 37, 38, even 36, you got to say, you know, it’s just
dead nucleotides, period.» 

Fauci påpeker at de som mottar en positiv COVID-19 test ikke blir
fortalt Ct verdien på testen.  
«When someone comes in and it’s positive, they don’t give them the
threshold until you go back and ask for it».

Jeg har prøvd å finne informasjon om hvilken Ct grense som er satt for norske COVID-tester, men har så langt ikke funnet noe om dette. Nokså utrolig ettersom dette er den kritiske komponenten i testen.

The Center of Evidence-based Medicine ved Oxford University
som er ledende på virus og utvikler COVID-vaksinen sier følgene i sin artikkel
om kvaliteten i PCR-testene: [5]

Does a PCR “TRUE POSITIVE” mean INFECTIVITY OR VIRULENCE?  What does viral culture tell about
PCR positives?

A PCR test might find
the virus it was looking for. This results in a PCR positive, but a crucial
question remains:  is this virus active, i.e. infectious, or virulent? The
PCR alone cannot answer this question. The CEBM explains why culturing the
virus is needed to answer this question:

“In viral culture,
viruses are injected in the laboratory cell lines to see if they cause cell
damage and death, thus releasing a whole set of new viruses that can go on to
infect other cells.”

That is, if the PCR
detects the virus in the human sample, this detection might correspond to a
virus that is now incapable of infecting cells and reproducing. Biologists can
tell if the virus is infectious by injecting it into cells (culture cells). If
these cells are not affected by the virus and the virus does not reproduce in
them, then the PCR test found a virus that is no longer active.

The meaning is that the PCR positive is a non-infectious positive.

Dr. Michael Yedon
tok sin doktorgrad i respiratorisk biologi, og var i mange år forskningsleder
hos legemiddelgigante Pfiser, med spesialfelt innen infeksjoner og immunitet
ifm. respiratoriske sykdommer. Her forklarer han hvordan PCR virker og at den
ikke avdekker levende virus, men RNA rester. Han er krystallklar på at testen
ikke bør benyttes til diagnostisering. [6]

Dette er litt utenfor selve PCR-testen, men i linken nedenfor tar Dr. Yedon
utgangspunkt i SAGE, det helsepolitiske organet som rådgir myndighetene i USA,
og hvilke åpenbare feil de har begått. Her gir han også en grundig og lett
forståelse av begrepet kryssimmunitet, som forklarer den utviklingen vi har
sett med Covid-19. Han forklarer også forskjellen mellom antistoff immunitet og
T-cell immunitet, som er den immuniteten som hjelper oss og som vaksiner er
basert på.
Nylige tester av SARS viruset fra 2003 viser at T-cell immuniteten er på plass
i hvert fall i 17 år etterpå og kanskje livet ut.  [7]

The Center of Evidence-based Medicine har også en god
artikkel om betydningen av Ct, der konklusjonen er: [8]

Her et utdrag

What can we conclude?

These studies provided limited data of variable quality that PCR results per se are
unlikely to predict viral culture from human samples. Insufficient attention
may have been paid how PCR results relate to disease. The relation with
infectiousness is unclear and more data are needed on this.

If this is not understood, PCR results may lead to restrictions for large groups of people who
do not present an infection risk.

The results indicate that viral RNA load cut-offs should be used: to understand who is infectious,
the extent of any outbreak and for controlling transmission.

Så hva sier vårt eget folkehelseinstitutt om PCR testen.

«De molekylære testmetodene (RT-PCR) som brukes ved
mikrobiologiske laboratorier i Norge er godt validerte ved de respektive
laboratoriene. PCR-basert teknologi har svært høy sensitivitet, og påviser
tilstedeværelse av virusets genetiske materiale ned til bare noen få
genomkopier i en prøve. Metoden skiller ikke mellom intakt virus og rester
av virus og sier dermed ikke noe om virusets evne til å gi sykdom eller smitte
andre”.
[9]

FHI er altså også krystallklar på at en positiv test ikke betyr smitte.

Allikevel blir vi hver eneste dag bombardert på nyhetssendingene om antall nye
«smittede» siste døgn, at smitten brer seg, noe som fremstår som rene påstander
uten dokumentasjon eller vitenskapelig forankring. Det framstår kun som
skremsler for å lydiggjøre befolkningen i det som World Economic Forum har kalt
The Great Reset, revolusjonen som skal dramatisk endre den globale økonomien og
samfunnet. De er selv er krystallklare på at der er COVID som er brekkstangen for å få til denn endringen.

Du kan lese om The Great Reset fra WEFs egne websider [10]

 

New York Times advarte også sine lesere om ikke å stole på PCR testen. [11]

Dette er bare noen få uttalelser som stiller spørsmål vedrørende kvaliteten på testresultatene. Den eneste rapporten som klart konkluderer med at PCR er en kvalitativt solid test for å påvise SARS-CoV-2, er den som WHO har lagt til grunn. Den skal vi nå se nærmere på.

Hvordan ble PCR godkjent til diagnostikk vedrørende SARS-CoV-2?

Når omtrent samtlige medisinske instanser advarer mot å bruke PCR test for diagnostikk, hvordan kan det da ha seg at denne testen blir (mis)brukt over hele verden?

Det er WHO som har godkjent PCR til bruk i COVID-diagnose. Grunnlaget for PCR-testens bruk i COVID-sammenheng ble etablert ved den såkalte Corman-Protokollen tilbake i jan 2020. Denne er basert på rapporten:

Corman V.  et al. (2020) Detection of 2019 novel coronavirus by real-time RT-PCR. Euro Surveillance 25:2000045 [12].

Corman-rapporten viser laboratorieforsøk som er lagt som grunnlaget for å godkjenne PCR testen som en gyldig test på SARS-CoV-2. Rapporten er i ettertid gjennomgått av 22 eksperter og fagpersoner (se listen nederst), og det er en rekke forhold som til sammen viser at dette arbeidet ikke holder vitenskapelige mål.

Her kan du lese rapporten av gjennomgangen [13]

Kort oppsummert de viktigste funnene:

  • Manuskriptet til Corman W. et al ble levert 21. januar, godkjent 22. januar og publisert 23. januar i Eurosurveillance, noe som viser at det hverken har gjennomgått noen form for peer-review eller redigering.
  • Ct er satt til 45! Noe som er utenfor godkjent intervall for PCR test. 
  • Det er ikke benyttet isolert virus eller annet materiale fra SARS-CoV-2 pasienter i forsøket, selv om minst 6 sekvenser av viruset var tilgjengelig
  • Hverken en standardkurve eller en Ct verdi blir vist Cormans publikasjon, selv om dette er en forutsetning for en PCR-test brukt i diagnose. Dette er litt teknisk, men for å få kvalitative resultater kreves det at testen utføres med forskjellige konsentrasjoner av prøven for å bestemme Ct. Her er en artikkel fra Lancet som beskriver kravene til kvalitativ vs. kvantitativ resultater [13]

Medforfatter Olfert Landt, som er direktør I Tib-Molbiol, designet 3 forskjellige RT-PCR tester som distribueres av Roche:  LightMix® Modular SARS-CoV (COVID19) N-gene; E-gene,RdRP, sistnevnte  med betegnelsen: “Research use only (RUO)”

Ihht forfatterne av gjennomgangen var inntil Corman-protokollen forelå, vedleggene til disse testene merket:

  • LightMix® Modular SARS-CoV (COVID19) E-gene), Kit (No. 53-0776-96) “for life science use only” and “not tested for use in diagnostic procedures”.
  • Cobas® SARS-CoV-2 Test (Roche, Emergency Use Authorization) “Positive results are indicative of the presence of SARS-CoV-2 RNA; clinical correlation with patient history and other diagnostic information is necessary to determine patient infection status. Positive results do not rule out bacterial infection or co-infection with other viruses.”
  • SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR KIT (Creative Dignostics): “This product is for research use only and is not intended for diagnostic use! Limitations:

The detection result of this product is only for clinical reference, and it should not be used as the only evidence for clinical diagnosis and treatment. The clinical management of patients should be considered in combination with their symptoms/signs, history, other laboratory tests and treatment responses. The detection results should not be directly used as the evidence for clinical diagnosis and are only for the reference of clinicians. (2) The detection result can be affected by operations, including specimen collection, storage and transportation. False negative result may occur, if there is any mistakes in the operation. Cross contamination during specimen treatment may lead to false positive result. (3) The detected target sequences of this products are the conservative region of 2019-nCoV’s ORF1ab gene and N gene. However, target sequence variations may lead to false negative result.”

Etikske forhold

Til slutt de etiske forholdene, som også er diskvalifiserende:

Forfatterne har erklært at det ikke foreligger noen interessekonflikter, men samtlige har økonomiske interesser i Corman-protokollen:

  • Olfert Landt er administrerende direktør I Tib-Molbiol som produserer PCR tester.
  • Victor Corman og Christian Drosten har begge ledende stillinger I Labor Berlin som tilbyr PCR-analyser.
  • Sistnevnte er også assosiert redaktør i tidsskriftet Eurosurveillance som publiserte studien.    

Konklusjon

Jeg har bare tatt med noe av det som et samstemt vitenskapelig miljø, inkludert vårt eget folkehelseinstitutt slår fast, at PCR testen alene ikke er egnet for diagnostisering.

Men media ignorerer konsekvent alle røster som advarer mot bruken av testen, og framholder hardnakket på at vi har en pandemi, selv om det ikke lenger er noen symtomatisk smittede eller dødstall som er i nærheten av å kunne kalles en pandemi.  

Det er ingen friske mennesker som dør av dette viruset. Influensavirus tar ikke livet av folk, men er en belastning for immunforsvaret, slik at dersom en allerede har en underliggende alvorlig sykdom, og blir smittet, kan dette være tungen på vektskåla som fører til dødsfall. Dette vises tydelig i all statistikk.

Det er denne feilaktige bruken av PCR-testen som er opphavet til alle sanksjoner og restriksjoner, som etter hvert fremstår som den virkelige trusselen mot folkehelsa og økonomien. Skadene av nedstengningen overskygger totalt skadene som SARS CoV-2 har på ført verdens befolkning, og vi har bare så vidt begynt å se konsekvensene.

Referanser:

[1] https://www.rt.com/op-ed/507937-covid-pcr-test-fail/

[2] https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962

[3] https://www.youtube.com/watch?v=Xc0Kysti6Kc

[4] https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/newly-surfaced-video-july-fauci-tests-dead-virus

[5] https://www.cebm.net/covid-19/pcr-positives-what-do-they-mean/

[6] https://www.bitchute.com/video/LKB4dsIeXaWY/

[7] https://www.bitchute.com/video/ysTjm736u4p3/

[8] https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/

[9] https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/molekylar-diagnostikk/

[10] https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

[11] https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

[12] https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

[13] https://cormandrostenreview.com/report/

[14] https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30424-2/fulltext


Forfatterne av gjennomgangen av Corman-rapporten

Dr. Pieter Borger (MSc, PhD), Molecular Genetics, W+W Research Associate, Lörrach, Germany
Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, specialist in Virology / Immunology / Human Biology / Cell Biology, University Hospital Würzburg, Germany
Prof. Dr. Klaus Steger, Department of Urology, Pediatric Urology and Andrology, Molecular Andrology, Biomedical Research Center of the Justus Liebig University, Giessen, Germany
Prof. Dr. Makoto Ohashi, Professor emeritus, PhD in Microbiology and Immunology, Tokushima University, Japan
Prof. Dr. med. Henrik Ullrich, specialist Diagnostic Radiology, Chief Medical Doctor at the Center for Radiology of Collm Oschatz-Hospital, Germany
Rajesh K. Malhotra  Former 3D Artist / Scientific Visualizations at CeMM – Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (2019-2020), University for Applied Arts – Department for Digital Arts Vienna, Austria
Dr. Michael Yeadon BSs(Hons) Biochem Tox U Surrey, PhD Pharmacology U Surrey. Managing Director, Yeadon Consulting Ltd, former Pfizer Chief Scientist, United Kingdom
Dr. Kevin P. Corbett, MSc Nursing (Kings College London) PhD (London South Bank) Social Sciences (Science & Technology Studies) London, England, UK
Dr. Clare Craig MA, (Cantab) BM, BCh (Oxon), FRCPath, United Kingdom
Kevin McKernan, BS Emory University, Chief Scientific Officer, founder Medical Genomics, engineered the sequencing pipeline at WIBR/MIT for the Human Genome Project, Invented and developed the SOLiD sequencer, awarded patents related to PCR, DNA Isolation and Sequencing, USA
Dr. Lidiya Angelova, MSc in Biology, PhD in Microbiology, Former researcher at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Maryland, USA
Dr. Fabio Franchi, Former Dirigente Medico (M.D) in an Infectious Disease Ward, specialized in “Infectious Diseases” and “Hygiene and Preventive Medicine”, Società Scientifica per il Principio di Precauzione (SSPP), Italy
Dr. med. Thomas Binder, Internist and Cardiologist (FMH), Switzerland
Dr. Stefano Scoglio, B.Sc. Ph.D., Microbiologist, Nutritionist, Italy
Dr. Paul McSheehy (BSc, PhD), Biochemist & Industry Pharmacologist, Loerrach, Germany
Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens, (MSc, PhD), specialist in Laboratory Medicine (clinical chemistry), Maasziekenhuis Pantein, Beugen, the Netherlands
Dr. Dorothea Gilbert (MSc, PhD), PhD Environmental Chemistry and Toxicology. DGI Consulting Services, Oslo, Norway
Dr. Rainer Klement, PhD. Department of Radiation Oncology, Leopoldina Hospital Schweinfurt, Germany
Dr. Ruth Schrüfer, PhD, human genetics/ immunology, Munich, Germany,
Dr. Berber W. Pieksma, General Practitioner, The Netherlands,
Dr. med. Jan Bonte (GJ), Consultant Neurologist, the Netherlands, Dr. Bruno
H. Dalle Carbonare (Molecular biologist), IP specialist, BDC Basel, Switzerland

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s